Important Functionaries

Sno Name Designation/Department
1 Mr. Anand Prakash Chairman
2 Dr. Vihang Garg Vice Chairman
3 Dr. Dhiraj Gupta Director
4 Dr. Shalin Kumar Dean (Student Welfare)
5 Mr. Mohit Gupta Registrar
6 Mr. Ashok Mishra Admn. Officer
7 Mr. Hoshiyar Singh Kanyal HOD (CS/MCA)
8 Mr. Vivek Chopra HOD (EC & EE)
9 Mr. Prithvi Pal Singh Sandhu HOD (ME)
10 Dr. Ayu Kumar Jain HOD & Professor(Applied Science)
11 Mr. Akhilesh Kumar Srivastava HOD (Civil)
12 Ms. Anamika Chaturvedi HOD (MBA)
13 Dr. Sanjay Katiyar Professor Incharge(B.Tech 1st Year)
14 Mr. Vijay Vishwas Head T&P Cell
15 Mr. Munesh Sharma Librarian
16 Mr. Vikas Sharma Accounts
17 Mr. Rajesh Chaudhary Transport & Maintenance
18 Mr. Sanjay Kumar CTTIA
19 Mr. Pratap Singh Warden